پیشگیری از کرونا برای رانندگان و مسافران
بیماریدسته‌بندی نشدهسلامتکرونا

پیشگیری از کرونا برای رانندگان و مسافران

پیشگیری از کرونا برای رانندگان و مسافران

 • در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سرکار نروید.
 • در صورت امکان از دستکش لاتکس استفاده کنید.
 • هرگز صورت خود و بخصوص چشمها، بینی و صورت خود را لمس نکنید.
 •  از مواد ضدعفونی کننده و الکل ۷۰ درصد برای ضدعفونی کردن سطوح مختلف تاکسی استفاده کنید و در اختیار مسافرین نیز قرار دهید.
 • تمام سطوح پرتماس تاکسی را هرروز با الکل ۷۰ درصد ضدعفونی کنید.
 •  در صورت داشتن عطسه و سرفه از ماسک استفاده نمایید.
 •  تا حد امکان از گرفتن اسکناس و سکه و تحویل آن به مشتری خودداری کنید.
 •  دستهای خود را مکررا بشویید.
 •  تا حد امکان از ماسک استفاده کنید.
 •  دستگیره‌های درب تاکسی را مکررا با الکل ۷۰ درصد و بالاتر ضدعفونی کنید.
 • از دست دادن و روبوسی کردن با یکدیگر و مسافرین خودداری شود.
 •  از ﺧﻮردن ﻏﺬا در ﻣﺤﯿﻂ‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده و از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 •  ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎر، ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

توصیه های بهداشتی برای مسافران :

.                  ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺮﺗﺐ دﺳت‌ﻫﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن (ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ) و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮑﻞ، ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ دﻫﺎن، ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻢ و ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح و اﺷﯿﺎء و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻏﺬا ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 •  از ﺧﻮردن ﻏﺬا در ﻣﺤﯿﻂ‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده و از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 •   در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده و از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 • ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﮐمهﻫﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﻟﺐ ﺗﺎپ، ﺗﺒﻠﺖ، ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﯿﺮه در و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن از دﺳﺘﮑﺶ و ﯾﺎ از دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 •  اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻄﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮدن (در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دﺳﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ آرﻧﺞ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ) ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 •  ﻣﺴﺎﻓﺮان از دﺳﺖ زدن ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺳﻄﻮح و اﺷﯿﺎ در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 •  ﻣﺴﺎﻓﺮان ورودی ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮزی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 •  راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺒﺎدل ﭘﻮل ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺎزی و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
 •  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ، از دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 • ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﺘﮕﺎن در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ از دﺳﺖ دادن و روﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. و در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 • در ساعت‌های پر تردد از وسایل حمل‌ و نقل عمومی استفاده نکنید
 • تاحد امکان از دستکش لاتکس استفاده کنید

تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.

 

 

پیشگیری از کرونا برای رانندگان و مسافران

مجله سلامتی پلاس ماد

پیشگیری از کرونا در مراکز خرید

مقاله قبلی

پیشگیری از کرونا در پمپ بنزین ها

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در بیماری