اعتیاد به غذا
اطلاعات عمومی

اعتیاد به غذا

اخیراً شواهد زیادی در حمایت از این ایده که فرد ممکن است به غذا معتاد شود؛ با استفاده از تصویربرداری مغزی و مطالعات ...